Aktuální verze je k dispozici ke stažení.

přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem a spusťte stahování.


Softwarová licencní smlouva pro koncového uživatele

Rozbalením softwarového balícku Chroma Tune For TOSHIBA dáváte najevo svuj souhlas s touto licencní smlouvou. Software Chroma Tune For TOSHIBA je majetkem spolecnosti Portrait Displays, Inc. a je chránen americkými a mezinárodními autorskými právy. Spolecnost Portrait Displays, Inc. vám dává omezenou licenci k používání jedné kopie softwaru Chroma Tune For TOSHIBA, a to pro jedno zobrazovací zarízení pocítace. Nemáte právo software kopírovat, krome vytvorení jedné záložní kopie nebo nainstalování na pevný disk nebo na více pocítacu, používají-li jediný displej. Software Chroma Tune For TOSHIBA mužete prenechat jiné osobe pouze v prípade, že si neponecháte žádné kopie software, a že nový majitel souhlasí s licencní smlouvou. Software obsahuje materiál chránený autorskými právy, obchodní tajemství a další zákonem chránený materiál. Software nesmíte rozkládat, provádet na nem reverzní inženýrství, rozebírat nebo jinak omezovat do citelné nebo použitelné podoby. Software nesmíte nijak upravovat, ani vytváret díla odvozená od tohoto softwaru. Licence je platná, dokud nebude vypovezena. Tuto licencní smlouvu ukoncíte znicením všech kopií softwaru a dokumentace. Pokud nesplníte jakékoliv ustanovení této smlouvy, muže smlouvu vypovedet spolecnost Portrait Displays Inc.

OMEZENÁ ZÁRUKA software Chroma Tune For TOSHIBA.

Spolecnost Portrait Displays Inc. (Portrait) zarucuje že software pracuje presne v souladu s dodanými tištenými materiály po dobu jeden (1) rok od data prevzetí. Nekteré jurisdikce nepovolují omezení délky zákonné zárucní doby, proto se na vás tato omezení nemusí vztahovat. V rozsahu povoleném príslušnými zákony je délka záruky softwaru omezena jeden (1) rok.

NÁPRAVY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKOVI. Financní závazky spolecnosti Portrait a jejich dodavatelu a váš exkluzivní nárok na nápravu dávají spolecnosti Portrait možnost bud (a) vrátit zaplacenou cenu (byla-li nejaká) nebo (b) opravit nebo nahradit software nebo médium, které nesplnuje omezenou záruku spolecnosti Portrait, a které je navráceno spolecnosti i s úctenkou o koupi. Tato omezená záruka je neplatná, pokud porucha softwaru vznikla nehodou, zneužitím nebo špatným použitím aplikace. Na jakýkoli software je poskytnuta záruka po dobu zbývající z puvodní zárucní doby nebo po dobu triceti (30) dnu, a to podle toho, která je delší. Mimo území USA jsou tyto nápravy nebo jakákoliv technická podpora poskytovaná spolecností Portrait u mezinárodních autorizovaných zdroju dostupné bez prokázání koupe.

ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRE UMOŽNENÉ PLATNÝM ZÁKONEM SPOLECNOST PORTRAIT A JEJÍ DODAVATELÉ ODMÍTAJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A PODMÍNKY, AT UŽ VYJÁDRENÉ CI DOMNELÉ, VCETNE, NE VŠAK VÝLUCNE NA DOMNELÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL, NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV, S OHLEDEM NA SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ NEBO NESCHOPNOST POSKYTNUTÍ PODPURNÉ SLUŽBY. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ ZÁKONNÉ NÁROKY. MUŽETE MÍT JINÉ, KTERÉ SE LIŠÍ V ZÁVISLOSTI NA ZEMI/JURISDIKCI.

OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI. V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM SPOLECNOST PORTRAIT, ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VCETNE A BEZ OMEZENÍ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY PODNIKATELSKÉHO ZISKU, PRERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH FINANCNÍCH ZTRÁT) VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO POSKYTOVANÍ CI NESCHOPNOSTI POSKYTNOUT PODPURNÉ SLUŽBY, DOKONCE I V PRÍPADE, ŽE SPOLECNOST PORTRAIT BYLA OBEZNÁMENA S MOŽNOSTÍ TAKOVÝCHTO ŠKOD. V KAŽDÉM PRÍPADE CELÁ ODPOVEDNOST SPOLECNOSTI PORTRAIT VYPLÝVAJÍCÍ Z KTERÉHOKOLIV USTANOVENÍ LICENCNÍ DOHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE JE OMEZENÁ NIŽŠÍ SUMOU, BUD CÁSTKOU VÁMI SKUTECNE ZAPLACENOU ZA SOFTWAROVÝ PRODUKT NEBO 5,00 USD. PROTOŽE NEKTERÉ ZEME A JURISDIKCE NEUMOŽNUJÍ VYLOUCENÍ ANI OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI, PREDCHÁZEJÍCÍ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.


Ohledně starších verzí kontaktujte technickou podporu.