Den aktuelle version er klar til download.

for at acceptere slutbrugerlicensaftalen og start download.


Slutbrugerlicensaftale

Du accepterer denne licensaftale ved åbning af Chroma Tune For TOSHIBA programpakken. Chroma Tune For TOSHIBA Software tilhører Portrait Displays, Inc. og er beskyttet i henhold til USA's og internationale ophavsretslige love. Portrait Displays, Inc. giver dig en ikke-eksklusiv licens at bruge en kopi af Chroma Tune For TOSHIBA Software på en enkelt computerskærm. Du må kun kopiere softwaren med henblik på fremstilling af én sikkerhedskopi eller installation på én harddisk, eller på flere computere, hvis de alle er tilsluttet og bruger samme skærm. Du må kun overføre Chroma Tune For TOSHIBA Software til tredjemand, hvis du ikke beholder nogen kopier af softwaren, og hvis den nye ejer accepterer denne licensaftale. Softwaren indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, forretningshemmeligheder eller andet navnebeskyttet materiale. Du har ikke ret til at foretage dekompilering, reverse engineering, disassemblering eller på anden måde reducere softwaren til en form, der kan læses eller bruges af mennesker. Du må ikke ændre eller skabe afledte værker på grundlag af softwaren. Denne licens gælder, indtil den opsiges. Du kan opsige licensen ved at destruere alle kopier af softwaren og dokumentationen. Portrait Displays Inc. kan opsige licensen, hvis du ikke overholder bestemmelserne i denne aftale.

Chroma Tune For TOSHIBA Software BEGRÆNSET GARANTI.

Portrait Displays Inc. (Portrait) garanterer at softwaren i alt væsentligt vil fungere i overensstemmelse med det medfølgende skriftlige materiale i en periode på ét (1) år fra modtagelsesdatoen. I nogle stater og jurisdiktioner er det ikke tilladt at begrænse varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for dig. I det omfang det er tilladt under gældende lov, er eventuelle begrænsede garantier for softwaren begrænset til ét (1) år.

KUNDENS BEFØJELSER. Portraits og dets leverandørers fulde ansvar og din eneste beføjelse udgør efter Portraits skøn enten (a) refusion af købesummen eller (b) reparation eller ombytning af den software eller det medie, der ikke opfylder Portraits begrænsede garanti, og som returneres til Portrait sammen med en kopi af kvitteringen. Denne begrænsede garanti gælder ikke, hvis softwarefejlen skyldes uheld, misbrug eller fejlagtig brug. Portrait indestår for enhver ombyttet software i den resterende del af den oprindelige garantiperiode, dog mindst tredive (30) dage. Uden for USA er hverken disse beføjelser eller produktsupport, som tilbydes af Portrait, tilgængelig uden købsbevis fra en autoriseret international kilde.

INGEN ØVRIGE GARANTIER. PORTRAIT FRASKRIVER SIG INDEN FOR RAMMERNE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ENHVER ANDEN GARANTI OG BETINGELSE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS VAREMÆRKE, MED HENSYN TIL SOFTWAREN, SAMT YDELSE ELLER MANGLENDE YDELSE AF SUPPORT. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER AFHÆNGIGT AF STAT, REGION ELLER JURISDIKTION.

ANSVARSBEGRÆNSNING. PORTRAIT ELLER DETS LEVERANDØRER ER INDEN FOR RAMMERNE AF GÆLDENDE LOVGIVNING PÅ INGEN MÅDE ANSVARSPLIGTIGE FOR DOKUMENTEREDE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER SEKUNDÆRE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFTSTAB, DRIFTSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER ANDRE FORMER FOR ØKONOMISK TAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN ELLER YDELSE ELLER MANGLENDE YDELSE AF SUPPORT, UANSET OM PORTRAIT ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER. PORTRAITS FULDE ANSVAR I HENHOLD TIL ENHVER BESTEMMELSE I SLUTBRUGERLICENSAFTALEN BEGRÆNSES UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER TIL DET BELØB, SOM DU HAR BETALT FOR SOFTWAREPRODUKTET ELLER USD 5,00, ALT EFTER HVILKET BELØB DER ER MINDST. ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER -BEGRÆNSNING ER IKKE TILLADT I NOGLE STATER OG JURISDIKTIONER, HVORFOR OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.


For tidligere versioner, kontakt venligst teknisk support.