Aktualna wersja jest dostępna do pobrania.

aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego i rozpocząć pobieranie.


Licencja na oprogramowanie dla użytkownika końcowego

Otwarcie opakowania z Oprogramowaniem Chroma Tune For TOSHIBA jest równoznaczne ze zgodą na warunki niniejszej umowy licencyjnej. Oprogramowanie Chroma Tune For TOSHIBA jest własnością firmy Portrait Displays, Inc. i jest chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowym. Portrait Displays, Inc. udziela klientowi niewyłącznej licencji na używanie jednej kopii Oprogramowania Chroma Tune For TOSHIBA na jednym monitorze komputerowym. Niedozwolone jest powielanie oprogramowania, z wyjątkiem sporządzenia jednej kopii zapasowej bądź zainstalowania oprogramowania na dysku twardym lub na wielu komputerach, o ile są one podłączone do tego samego monitora. Przekazanie Oprogramowania Chroma Tune For TOSHIBA jest dozwolone pod warunkiem, że klient nie zachowa kopii oprogramowania, a nowy właściciel zgodzi się na warunki niniejszej umowy licencyjnej. Oprogramowanie zawiera materiały objęte prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne materiały zastrzeżone. Niedozwolone jest dekompilowanie, odtwarzanie (ang. reverse enginner), dezasemblacja ani inne przekształcanie oprogramowania do postaci czytelnej/użytecznej dla człowieka. Niedozwolona jest modyfikacja oprogramowania ani tworzenie na jego podstawie prac pochodnych. Niniejsza umowa licencyjna obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Klient może rozwiązać umowę licencyjną poprzez zniszczenie wszystkich posiadanych egzemplarzy oprogramowania i dokumentacji. Portrait Displays Inc. może rozwiązać tę umowę licencyjną, jeśli klient nie będzie przestrzegał któregokolwiek z jej postanowień.

ORGRANICZONA GWARANCJA na Oprogramowanie Chroma Tune For TOSHIBA.

Portrait Displays Inc. (Portrait) gwarantuje że Oprogramowanie będzie działać w istotnym zakresie zgodnie z dołączoną do niego dokumentacją przez okres jednego (1) roku od daty otrzymania. W niektórych stanach/krajach prawo nie zezwala na ograniczenie czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej, dlatego poniższe ograniczenie może nie dotyczyć klienta. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo gwarancje dorozumiane na Oprogramowanie, jeśli występują, są ograniczone czasowo do jednego (1) roku.

REKOMPENSATY DLA KLIENTA. Całkowita odpowiedzialność firmy Portrait i jej dostawców oraz rekompensata należna klientowi ogranicza się do (a) zwrotu ewentualnej zapłaconej ceny lub (b) naprawy bądź wymiany Oprogramowania lub nośnika niespełniającego warunków Ograniczonej Gwarancji firmy Portrait i zwróconego do firmy Portrait z kopią dowodu zakupu, przy czym wybór formy rekompensaty należy do firmy Portrait. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obowiązuje, jeśli usterka Oprogramowania jest skutkiem wypadku, nieprawidłowego użycia lub użycia w niewłaściwym celu. Wszelkie Oprogramowanie dostarczone jako zamiennik będzie objęte gwarancją przez pozostały okres oryginalnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych powyższe rekompensaty oraz wszelkie usługi pomocy technicznej oferowane przez firmę Portrait są dostępne wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu od autoryzowanego dostawcy międzynarodowego.

BRAK INNYCH GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO FIRMA PORTRAIT I JEJ DOSTAWCY WYKLUCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ, TAK JAWNE, JAK I DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA. UŻYTKOWNIK MOŻE TEŻ MIEĆ INNE UPRAWNIENIA, RÓŻNIĄCE SIĘ W POSZCZEGÓLNYCH STANACH/KRAJACH. .

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. NA ILE DOPUSZCZA TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA PORTRAIT LUB JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI GOSPODARCZEJ LUB INNE SZKODY PIENIĘŻNE) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOSCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA BĄDŹ ŚWIADCZENIA BĄDŹ NIEŚWIADCZENIA USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA PORTRAIT ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY PORTRAIT WYNIKAJĄCA Z POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE LUB DO KWOTY 5 USD, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST MNIEJSZA. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH I KRAJACH PRAWO NIE ZEZWALA NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.


Aby uzyskać poprzednie wersje, prosimy skontaktować się z Pomocą Techniczną.