Aktuálna verzia je k dispozícii na prevzatie.

ak chcete prijať licenčnú zmluvu s koncovým používateľom a spustiť preberanie.


Licenčná dohoda o koncovom používateľovi softvéru

Rozbalením škatule so softvérom Chroma Tune For TOSHIBA vyjadrujete súhlas s touto licenčnou dohodou. Softvér Chroma Tune For TOSHIBA je vlastníctvom spoločnosti Portrait Displays, Inc. a je chránený zákonmi na ochranu autorských práv v Spojených štátoch a príslušnými medzinárodnými zákonmi. Spoločnosť Portrait Displays, Inc. vám udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie jednej kópie softvéru Chroma Tune For TOSHIBA na jednom zobrazovacom zariadení počítača. Softvér nesmiete kopírovať, okrem vytvorenia jednej záložnej kópie, alebo inštalácie na pevný disk, alebo do viacerých počítačov, ak sú všetky pripojené k, a používajú rovnaké zobrazovacie zariadenie. Softvér Chroma Tune For TOSHIBA môžete previesť na inú osobu, len ak si neponecháte žiadne kópie softvéru a nový vlastník súhlasí s touto licenčnou dohodou. Softvér obsahuje materiál chránený autorským zákonom, obchodné tajomstvá a iný súkromný materiál. Nesmiete dekompilovať, spätne organizovať, rozkladať, ani inak premieňať softvér do žiadnej ľudsky čitateľnej, ani použiteľnej formy. Nesmiete upravovať, ani vytvárať žiadne odvodeniny vychádzajúce z tohto softvéru. Táto licencia má účinnosť až do jej ukončenia. Túto licenciu môžete ukončiť zničením všetkých kópií softvéru a dokumentácie. Spoločnosť Portrait Displays Inc. môže ukončiť túto licenciu, ak nesplníte ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA na softvér Chroma Tune For TOSHIBA.

Spoločnosť Portrait Displays Inc. (Portrait) ručí za to, že softvér bude pracovať v podstate v súlade s priloženými písomnými materiálmi počas obdobia deväťdesiat (90) dní od dátumu prijatia. Niektoré štáty a jurisdikcie neumožňujú obmedzenú záruku, alebo trvanie mlčky predpokladanej záruky, takže obmedzenia uvedené v predchádzajúcom texte sa na vás nemusia vzťahovať. Mlčky predpokladané záruky na softvér, ak sú platné, sú až do rozsahu umožneného platným zákonom obmedzené na deväťdesiat (90) dní.

NÁROKY ZÁKAZNÍKA NA NÁHRADU. Celková zodpovednosť spoločnosti Portrait a jej dodávateľom a váš nárok na náhradu sú, podľa uváženia spoločnosti Portrait, buď (a) vrátenie zaplatenej ceny, ak bola zaplatená, alebo (b) oprava alebo výmena softvéru alebo média, ktoré nespĺňa obmedzenú záruku spoločnosti Portrait, a to pri vrátení kópie, ktorú ste získali od spoločnosti Portrait. Táto obmedzená záruka je neplatná, ak porucha softvéru vyplýva z nehody, zlého zaobchádzania, alebo nesprávneho použitia. Výmena softvéru je možná počas zostávajúcej platnosti pôvodnej záručnej doby, alebo tridsať (30) dní, podľa toho, ktoré trvá dlhšie. Spoločnosť Portrait neuznáva tieto nároky mimo Spojených štátov, ani neposkytuje žiadne služby spojené s podporou produktu bez dokladu o zakúpení z autorizovaného medzinárodného zdroja.

ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY. V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE UMOŽNENEJ PLATNÝM ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ PORTRAIT A JEJ DODÁVATELIA ODMIETAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOVNE UVEDENÉ, ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA VÝSLOVNE PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL, VLASTNÍCKE NÁROKY A NEPORUŠENIE, S OHĽADOM NA SOFTVÉR A POSKYTOVANIE, ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTNÚŤ PODPORNÉ SLUŽBY. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE ZÁKONNÉ NÁROKY. MÔŽETE MAŤ INÉ, KTORÉ SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI NA ŠTÁTE/JURISDIKCII. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE POVOLENEJ PLATNÝM ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ PORTRAIT, ANI JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY PODNIKATEĽSKÝCH INFORMÁCIÍ, ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH PEŇAŽNÝCH STRÁT) VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, ALEBO POSKYTOVANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POSKYTNÚŤ PODPORNÉ SLUŽBY, DOKONCA AJ V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ PORTRAIT BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD. V KAŽDOM PRÍPADE, CELÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI PORTRAIT, VYPLÝVAJÚCA Z KTORÉHOKOĽVEK USTANOVENIA LICENČNEJ DOHODY O KONCOVOM POUŽÍVATEĽOVI, JE OBMEDZENÁ NIŽŠOU SUMOU, BUĎ ČIASTKOU VAMI SKUTOČNE ZAPLATENOU ZA SOFTVÉROVÝ PRODUKT, ALEBO 5,00 USD. PRETOŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY A JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE, ANI OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.


Pre predošlé verzie prosím kontaktujte Technickú podporu.